Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup produktov a služieb na webovej stránke www.webzatyzden.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je:

Ing. Darina Kostelníková, so sídlom v: Park duklianskych obetí 195/4, 040 01 Košice-Sever. IČO: 43 656 838.

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom, neupravené obchodné podmienky sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.

Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie obsahu (celého alebo aj jeho častí) tretím osobám je zakázané.

2. Objednávka služby

Kupujúci objednáva vybrané služby vyplnením elektronického formulára objednávky (prihlášky). Kupujúci je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, tzn. predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednané služby a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu služieb.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s obchodnými podmienkami pre nákup na webovej stránke www.webzatyzden.sk a že s nimi bezvýhradne súhlasí. Tieto obchodné podmienky, zverejnené na webových stránkach predávajúceho, sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a odoslaním objednávky. Zrušiť objednávku zo strany kupujúceho možno podľa bodu 7 týchto Obchodných podmienok.

3. Ceny služieb, fakturácia

Základná služba tvorby webstránky zahŕňa:

 • Dizajn a copywriting webovej stránky v rozsahu hlavná stránka a do 9 vnútorných stránok
 • Možnosť jednej revízie dizajnu hlavnej stránky
 • Naprogramovanie zdrojového kódu webovej stránky vo formáte HTML, CSS a Javascript
 • Nahranie webovej stránky na dočasnú webovú lokalitu *.mojwebmojhrad.sk, kde * je URL subdoména kupujúceho
 • Možnosť jednej revízie vnútorných stránok webovej stránky
 • Nahranie webovej stránky na webovú lokalitu kupujúceho
 • Zakúpenie licencie na použitie fotografií alebo ilustrácií na webovej stránke kupujúceho

Všetky služby a ich ceny sú vypísané v aktuálnom cenníku.

Predávajúci vystaví kupujúcemu ohľadom platieb uskutočňovaných na základe zmluvy daňový doklad – faktúru. Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty.

Platba za základnú službu Web za týždeň sa uskutočňuje v dvoch platbách: 50% (245 EUR) po objednaní služby kupujúcim vyplnením elektronického formulára a 50% (245 EUR) po odporezentovaní sfinalizovanej webovej stránky na dočasnej webovej lokalite kupujúcemu. Kupujúcemu sú vystavené dve faktúry.

4. Forma a spôsob platby

Platba online platobnou kartou prebehne ihneď po vyplnení a odoslaní objednávkového formulára a po zadaní a potvrdení údajov k platbe v platobnej bráne GOPAY.

Pri platbe bankovým prevodom je termín splatnosti uvedený v zálohovej faktúre.

Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti GOPAY s.r.o., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanála spoločnosti GOPAY s.r.o. (www.gopay.cz)

Možnosti platieb:

 • a) Online platobnou kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro
 • b) Bankovým prevodom
 • c) Paypal

5. Dodacia lehota

Dodacia lehota sfinalizovanej webovej stránky je 7-9 pracovných dní. Počas tohto obdobia prebieha kontakt s kupujúcim v týchto bodoch:

 1. Vytvorenie objednávky vyplnením elektronického formulára
 2. Prezentácia dizajnu hlavnej stránky do 3 pracovných dní
 3. Možnosť jednej revízie dizajnu hlavnej stránky
 4. Prezentácia zrevidovaného dizajnu hlavnej stránky do 1 pracovného dňa
 5. Naprogramovanie webovej stránky v rozsahu hlavná stránka a do 9 vnútorných stránok do 3 pracovných dní
 6. Prezentácia webovej stránky na dočasnej webovej lokalite *.mojwebmojhrad.sk, kde * je URL subdoména kupujúceho
 7. Možnosť jednej revízie vnútorných stránok webovej stránky do 2 pracovných dní
 8. Nahranie webovej stránky na webovú lokalitu kupujúceho

6. Garancia

Za svoje služby ručíme zárukou spokojnosti a garanciou vrátenia peňazí. Ak kupujúci nie je po prezentácii dizajnu hlavnej stránky ani po revízii spokojný, bude mu vrátená plná výška zálohovej platby (50% z celkovej ceny) a zmluva bude ukončená (teda k poslednej platbe už nedôjde).

7, Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo podľa Občianskeho zákonníka odstúpiť do zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetu v lehote 30 dní od zakúpenia služby, a to elektronickou formou na tento e-mail:ceo@mojwebmojhrad.sk s prehlásením, že od zmluvy odstupuje a priložením kópie faktúry/ daňového dokladu a dátumu nákupu. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou zodpovedajúcou kúpnej cene. Čiastka bude vrátená najneskôr do 30 dní od doručenia e-mailu s odstúpením od zmluvy. Čiastka bude vrátená buď bankovým prevodom alebo cez platobnú bránu GOPAY, podľa toho akú formu úhrady kupujúci použil. Po odstúpení od zmluvy bude webová stránka na webovej lokalite kupujúceho aj dočasnej webovej lokalite *.mojwebmojhrad.sk, kde * je URL subdoména kupujúceho, permanentne zmazaná. Kupujúci nemá právo použiť webovú stránku a jej časti na inej webovej lokalite.

Odstúpiť od zmluvy ešte pred úhradou kúpnej ceny môže kupujúci elektronickou formou na e-mail: ceo@webzatyzden.sk. Za odstúpenie od zmluvy sa neúčtuje žiaden poplatok, ak nie je v objednávke uvedené inak.

8. Práva predávajúceho

Predávajúci má právo prezentovať vyhotovený dizajn webovej stránky v portfóliu na weboých lokalitách www.webzatyzden.sk a darinka.design, rovnako ako na svojich sociálnych sieťach. Predávajúci sa zaväzuje rešpektovať dôverný charakter osobných a firemných dát kupujúceho.

9. Zodpovednosť za obsah webu

Webové stránky a služby môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

10. Ochrana osobných údajov

Predávajúci sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter osobných a firemných dát kupujúceho, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené pred zneužitím.

Vaše osobné dáta a údaje sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.

Vyplnením formulára Prihláška súhlasí kupujúci so zaradením všetkých im vyplnených osobných údajov do databázy Môj web môj hrad, Ing. Darina Kostelníková, so sídlom Park duklianskych obetí 195/4, 040 01 Košice, IČO: 43 656 838, ako správcu, a s ich následným spracovaním prostredníctvom spracovateľa pre marketingové účely a obchodné oznámenie prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona a to na dobu do odvolania súhlasu. Zároveň kupujúci udeľuje súhlas so zasielaním informácií o ďalších produktoch, pripravovaných akciách a o ponukách svojich obchodných partnerov.

Pokiaľ by ste so zasielaním informácií nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť na e-mail: ceo@mojwebmojhrad.sk. V prípade e-mailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek odhlásiť pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v päte každého e-mailu.

11. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 2.9.2019. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

Chcem

Váš email je u nás v bezpečí. Pozrite si zásady ochrany osobných údajov. Audit vykonáme do 72 hodín a odošleme vám na email PDF s reportom.